Uudised

Vastuvõtt 1. klassi
Laupäev, 1. mai 2021

 Vastuvõtt Puhja Kooli 1. klassi 1. aprillist 2021

  (1) Esimesse klassi võetakse vastu laps, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saab seitsme aastaseks.
  (2) Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või lapse eestkostja (edaspidi lapsevanem) elektrooniliselt  digitaalallkirjaga kinnitatult järgmised dokumendid:
  1) lapsevanema taotlus http://www.puhja.edu.ee/?page=248 ;
  2) esimesse klassi astuja foto (3 x 4 cm) (võib esitada hiljem);
  3) tervisekaart;
  4) koolivalmiduse kaart;
  5) haridusliku erivajadusega lapse korral koolivälise nõustamismeeskonna soovitus, rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle ärakiri.
  (3) Kui taotlus esitatakse posti teel, lisatakse:
  1) lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia;
  2) esimesse klassi astuja isikut tõendava dokumendi koopia või sünnitunnistuse ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõtte.
  (4) Õpilase kooli õppima asumisega seotud muutustest tuleb lapsevanemal informeerida kooli koheselt, kuid mitte hiljem kui 31. augustil.
  (5) Koolikohustuslikust east noorem laps võetakse kooli vastu, kui koolieelne lasteasutus on hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on vallavalitsust õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. Kooliväline nõustamismeeskond annab vajadusel oma soovituse vaid koduste laste või vaidlusküsimuste korral.