Hoolekogu moodustamine

Puhja Gümnaasiumi hoolekogu moodustamise ja hoolekogu töökorra kehtestamise kord

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lg 1 alusel.

§ 1. Üldsätted
(1) Määrusega kehtestatakse Puhja Gümnaasiumi hoolekogu moodustamise ja hoolekogu töökorra kehtestamise kord.
(2) Puhja Gümnaasiumi hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, mis on moodustatud kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevuseks kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ning selleks tegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel.

§ 2. Hoolekogu moodustamise põhimõtted
(1) Kooli hoolekogu on vähemalt 7-liikmeline ning selle koosseisu kuuluvad kooli pidaja, õppenõukogu, õpilasesinduse ja õpilaste vanemate, vilistlaste ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad.
(2) Vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad peavad moodustama enamuse hoolekogu koosseisust.

§ 4. Kooli pidaja esindaja määramine
Kooli pidaja esindaja kooli hoolekogusse valitakse volikogu liikmete seast ja määratakse hoolekogusse volikogu otsusega.

§ 5. Õppenõukogu esindaja valimine
(1) Õppenõukogu esindaja valimine toimub õppenõukogu koosolekul.
(2) Kandidaadid kooli hoolekogusse seatakse üles õppenõukogu liikmete poolt. Kandidaadid peavad andma kandideerimiseks nõusoleku, mis protokollitakse.
(3) Esindaja valimine toimub salajase hääletamise teel.
(4) Õppenõukogu esindajaks kooli hoolekogusse loetakse enim hääli saanud kandidaat. Kui kandidaadid saavad võrdse arvu hääli, viiakse samal koosolekul läbi kordushääletamine enim võrdse arvu hääli saanud kandidaatide vahel.

§ 6. Õpilasesinduse esindaja valimine
(1) Õpilasesinduse esindaja valimine toimub õpilasesinduse koosolekul.
(2) Kandidaadid hoolekogusse seatakse üles õpilasesinduse liikmete poolt.
(3) Kandidaatideks võivad olla kõik õpilasesinduse liikmed, kes on andnud nõusoleku kandideerimiseks.
(4) Esindaja valimine toimub salajase hääletamise teel.
(5) Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat. Kui kandidaadid saavad võrdse arvu hääli, viiakse samal koosolekul läbi kordushääletamine enim võrdse arvu hääli saanud kandidaatide vahel.
(6) Õpilasesinduse koosolek ja otsused protokollitakse.

§ 7. Õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajate valimine
(1) Õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajate valimine toimub lastevanemate koosolekul, mille kutsub kokku kooli juhtkond.
(2) Kooli juhtkond avaldab vanemate koosoleku kohta teate vähemalt 10 päeva enne koosoleku toimumist õppeinfosüsteemi kaudu ja/või kooli veebilehel. Klassijuhatajad teavitavad vanemaid koosoleku toimumisest õppeinfosüsteemi kaudu. Teatesse märgitakse koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord.
(3) Vanemate koosolekut juhatab kooli direktor.
(4) Vanemate koosolekust võivad hääleõigusega osa võtta kõik kooli õpilaste vanemad, eestkostjad või hooldajad (edaspidi vanemad).
(5) Kandidaadid hoolekogusse seatakse üles vanemate koosolekul.
(6) Kandidaatideks võivad olla kõik koosolekul osalevad vanemad, vilistlased ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad, kes on andnud nõusoleku kandideerimiseks.
(7) Hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.
(8) Esindajate valimine toimub avaliku hääletamise teel.
(9) Kõik kandidaadid hääletatakse läbi ühekaupa ning valituks osutuvad enim hääli saanud kandidaadid. Kui kandidaadid saavad võrdse arvu hääli, viiakse samal koosolekul läbi kordushääletamine enim võrdse arvu hääli saanud kandidaatide vahel.
(10) Lastevanemate koosolek ja otsused protokollitakse.

§ 8. Hoolekogu moodustamine
(1) Kooli direktor esitab vallavalitsusele hoolekogu kinnitamiseks taotluse, milles on märgitud hoolekogusse valitud isikud ja esindamise alus.
(2) Vallavalitsus moodustab direktori poolt esitatud taotluse ning vallavolikogu otsuse alusel kooli hoolekogu.

§ 9. Hoolekogu liikmete volituste kestus
(1) Vallavalitsus kinnitab igaks õppeaastaks kooli hoolekogu koosseisu hiljemalt jooksva õppeaasta oktoobrikuu jooksul.
(2) Hoolekogu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.
(3) Hoolekogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt:
1) hoolekogu liikme avalduse alusel;
2) kui esindajaks valitud vanema laps arvatakse välja kooli õpilaste nimekirjast;
3) esindajaks valitud õpetaja töösuhte lõppemisel;
4) esindatavate otsusel uue esindaja valimisel;
5) esindaja surma korral.

§ 10. Hoolekogu koosseisu muutmine
Liikme volituse ennetähtaegsel lõppemisel teavitab kooli direktor sellest vallavalitsust ning esitab taotluse hoolekogu koosseisu muutmiseks koos uue esindaja andmetega.

§ 11. Hoolekogu töökorra kehtestamine
Hoolekogu töökorra kehtestab kooli direktor kooskõlas põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ja Puhja Gümnaasiumi põhimääruses sätestatuga.

§ 12. Rakendussätted
Määrus jõustub …...