Õpetajate õpikäik Pärnumaale

 

Euroopa Sotsiaalfondi toel toimub ajavahemikus 15. novembrist 2017 – 15. juulist 2018 projekt "Puhja Kooli meeskonna ühine õpiüritus: nüüdisaegse õpikäsituse rakendamine läbi mitteeristava hindamise ja kaasava hariduse põhimõtete sisulise järgimise."

Projekti eesmärk on järgmine:

Puhja koolis rakendatakse kaasava hariduse põhimõtteid:
* loov- ja valikainetes kasutatakse alates 2018/2019 õppeaastast mitteeristavat hindamist, võttes arvesse õppimist toetava tagasiside põhimõtteid,
* õpilaste erinevaid võimeid ja huvisid märgatakse ning nendega arvestatakse õppeprotsessi planeerimisel ja õpieesmärkide seadmisel,
* õppeprotsessi planeerimisse ja läbiviimisesse on kaasatud kogu kooli meeskond.  

Projekti tegevuste päevakava: 

Koht: Suure - Jaani Kool
Aeg: 03.01.2018, kell 9.30-13.45 

Seminar teemal “Mitteeristava hindamise rakendamine kaasava hariduse põhimõtete rakendamise ühe osana”

9.30-10.00 seminar
10.00-10.15 paus
10.15-11.45 seminar
11.45-12.15 paus
12.15-13.45 seminar

Koht: Pärnu Taastusravikeskus Viiking AS
Aeg: 03.01.2017, kell 14.30- 17.00

Seminar teemal “Puhja Kooli meeskonna tegevused kaasamaks õppeprotsessi erinevate võimete ja huvidega õpilasi”

Koht: Audru Põhikool
Aeg: 04.01.2018, kell 10.00-14.15

Seminar teemal: “Edukad praktikad, tulemaks toime kooli vormilistest ümberkorraldustest lähtuvate uute ootustega õppeprotsessi kavandamisse ja läbiviimisesse”

10.00-11.30 seminar
11.30-11.45 paus
11.45-12.15 seminar
12.15-12.45 paus
12.45-14.15 seminar