Õpetajate õpiring 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Selle õppeaasta septembrist detsembrini toimub SA Innove meetme: 1.2 õpetajate, haridusasutuse juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine toel Puhja Koolis projekt "Koolimeeskonna ühise teadmise kujundamine kooli arengusuundadest uues reaalsuses".

Projekti käigus toimuvad õpetajate, juhtkonna ja huvigruppide koolitustsüklid, mille eesmärgiks on kasvatada kõigi kooli osaliste eesmärgistamise, koostöise planeerimise ning tagasiside- ja refleksioonioskusi.

Projektiga taotleme alljärgnevaid tulemusi:

1) 24 kooli töötajat (22 õpetajat ja 2 juhtkonna liiget) on osalenud koolitussarjas, mille läbi on suurenenud õppimise ja õpetamise efektiivsus ning õppijate heaolu. Õpime koostöist õppetöö planeerimist tagurpidi kaardistamise meetodil, pidades silmas väljundipõhist õppekava ja üldpädevusi. Arendame kõigi kooli osaliste eesmärgistamise, dialoogi- ja õpikogukonna juhtimise oskusi. Selle töö väljundiks on õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavad õpetamispraktikad ja õpiringide tulemuslikkuse ja rahulolu kasvamine.

3) Kolm juhtkonna liiget, kooli pidaja esindaja, hoolekogu juht (liikmed), õpilaste esindaja ja teiste huvigruppide esindajad on osalenud kuuest koolitusest koosnevas koolitussarjas ning omandanud teadmisi arengukava koostamise erinevate etappide, kaasamise ja eesmärgistamise kohta. Nende juhtimisel on valminud õppijate ja õpetajate eesmärkidest ning kooli väärtustest lähtuv uus arengukava.
Planeeritud tegevused annavad eelduse muuta süsteemsemalt koolikultuuri, rakendades sammhaaval efektiivsemaid õpetamispraktikaid ja keskendudes õpilase terviklikule arengule, mis võimaldaks üheaegselt olla edukas õppetöös ning isiklikus elus.